Wij ondersteunen organisaties op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Samen met de klant gaan we pragmatisch, creatief en evidence-based aan de slag met het creëren van meerwaarde voor organisaties en medewerkers

Wij zijn landelijk inzetbaar door ons uitgebreide netwerk van deskundigen

Wij ondersteunen organisaties op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Samen met de klant gaan we pragmatisch, creatief en evidenced based aan de slag met het verbeteren van waarde voor organisaties, mens en werk.

Wij zijn landelijk inzetbaar door ons uitgebreide netwerk van deskundigen.


Verzuim en duurzame inzetbaarheid
Inzetten op duurzame inzetbaarheid zorgt voor een laag verzuimpercentage en gemotiveerde betrokken medewerkers die net dat stapje meer willen en durven doen.

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Hun inzet, creativiteit en vermogen succesvol te kunnen samenwerken aan een duurzame relatie met collega’s en klanten maken het verschil.

Organisaties moeten kunnen inspringen op veranderingen in hun omgeving. Zij hebben de behoefte aan duurzaam inzetbare gemotiveerde medewerkers die verder durven te kijken dan hun afgesproken takenpakket. Hoewel de medewerker primair verantwoordelijk is voor de eigen inzetbaarheid, heeft de organisatie ook een (juridische) verantwoordelijkheid om te zorgen voor optimale en veilige arbeidsomstandigheden. Van medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijk leiderschap tonen en de balans van gezamenlijke belangen en waarden in de gaten houden, en tijdig actie ondernemen op het gebied van hun ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid.

Onze visie
Value@work ondersteunt organisaties om te komen tot een respectvolle, open dialoog om met medewerkers samen te komen tot de beste aanpak om verzuim te verminderen en inzetbaarheid nu en in de toekomst te faciliteren.
Onze aanpak

Start van al onze trajecten is het intakegesprek. Op basis van dit gesprek maken wij een projectplan met een beschrijving van activiteiten, kosten en planning van werkzaamheden. Daarop gaan we samen aan de slag, zonder omwegen naar het beste resultaat.

Value@work gelooft vooral in een integrale aanpak bij disbalans en de negatieve gevolgen hiervan. Met een training verzuim gesprekken voor leidinggevenden pak je de bron niet aan. Wij maken een plan waarbij alle partijen betrokken zijn. We brengen eerst structureel alle factoren in kaart en gaan vervolgens samen doelgericht aan de slag met de verbetermogelijkheden.

Arbeidsmotivatie en teamontwikkeling
Arbeidsmotivatie en team-ontwikkeling

Gemotiveerd en met veel plezier en enthousiasme aan het werk zijn én blijven, dat willen we toch allemaal? Arbeidsmotivatie gaat over het vinden van de beste balans tussen de werkzaamheden en werkomgeving, persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten, leiderschap, samenwerking met collega’s en interactie met klanten.

Value@work adviseert en helpt bedrijven, teams en medewerkers om vanuit eigen regie de werksituatie positief te beïnvloeden en terug te vinden hoe werk energie kan opleveren. Wij weten aan welke knoppen je kan draaien om arbeidsmotivatie en teamsamenwerking te verbeteren. Naast meer werktevredenheid heeft dit ook een positief effect op de productiviteit, motivatie, vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers.
Onze visie
Wij geloven in het versterken van positieve werkaspecten (energiebronnen) en persoonlijke vaardigheden. Het is bewezen¹ dat deze aanpak de bevlogenheid van medewerkers vergroot en stress en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten afnemen. Wij helpen organisaties en hun medewerkers te ontdekken hoe zij, door middel van pro-actief gedrag, zelf aan de slag kunnen om hun bevlogenheid te vergroten en de samenwerking en effectiviteit binnen een team te verbeteren.
¹ Diverse onderzoeken door A.B. Bakker, W.B. Schaufeli, E. Demerouti e.a. (2004- heden).
Onze aanpak
Value@work heeft diverse programma’s ontwikkeld waarbij pro-actief gedrag gericht op het verbeteren van de arbeidsmotivatie en/of teamsamenwerking centraal staan. Deze programma’s zijn ontwikkeld op basis van recente studies over arbeidsmotivatie en teamontwikkeling en kunnen aangepast worden aan uw wensen en uitdagingen. Daarnaast bieden wij een breed scala aan onderzoeken, trainingen en coachingsmogelijkheden gericht op arbeidsmotivatie en teamontwikkeling.

Wij starten met het in kaart brengen van de huidige situatie en gaan vervolgens samen met u aan de slag om de richting en het einddoel te beschrijven. Om dit te bereiken worden evidence based interventies ingezet die passen bij uw organisatie en waar uw medewerkers en teams een actieve rol in spelen. Wij begeleiden dit proces en zorgen voor verankering door onder andere coaching van leidinggevenden, medewerkers en/of teams. Hierna meten wij in welke mate doelen zijn bereikt en stemmen met u af wat nodig is om te borgen dat de doorgevoerde veranderingen blijvend zijn.

Risico inventarisatie en evaluatie
De RI&E is een wettelijke eis voor werkgevers om risico’s voor medewerkers in arbeidssituaties in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis daarvan moet een werkgever een arbeidsomstandigheden beleid voeren en risicobeperkende maatregelen nemen.
In de RI&E worden de gevaren en risico-beperkende maatregelen (plan van aanpak) beschreven. Dit gaat niet alleen om directe fysieke gevaren voor de gezondheid van werknemers. Ook de psychosociale risico’s van het werk, zoals stress door werkdruk en ongewenst gedrag, worden meegenomen en zijn minstens zo belangrijk.
Onze visie

Wij geloven in een continue RI&E-cyclus waarbij de inbreng en betrokkenheid van medewerkers en kennis van risico’s in de organisatie verankerd zijn of worden. Dit betekent dat de RI&E input geeft voor een arbeidsomstandighedenbeleid als continu verbeterproces.

Bij organisaties waarin deze RI&E cyclus zorgvuldig wordt uitgevoerd, zien we dat de organisatie zich bewust is van de risico’s in het werk en worden tijdig verbeter maatregelen genomen. Effect is een gezonde bedrijfsvoering met minder verzuim, arbeidsgerelateerde problematiek en ongevallen.

Onze aanpak

Value@work is specialist in het uitvoeren van RI&E’s en zal in overleg met de opdrachtgever de juiste RI&E-aanpak voorstellen. Dit zal voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet en aansluiten bij de doelstellingen van uw bedrijf/organisatie.

De aanpak van de RI&E is onder andere afhankelijk van de omvang en organisatiestructuur, de aard van de werkzaamheden, prioritaire risico’s, bekende informatie over risico’s, kennis in de organisatie en de organisatiecultuur.

Indien u de RI&E helemaal zelf heeft uitgevoerd kunnen wij de wettelijk verplichte toetsing van de RI&E door kerndeskundige voor u uitvoeren. Vaker begeleiden wij uw eigen ‘experts’ (preventiemedewerkers, arbo-adviseurs, HR-adviseurs) bij de uitvoering van de RI&E en voeren wij meer kennis-specifieke onderzoeken uit, zoals bijvoorbeeld verdiepend onderzoek op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (psa), gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Indien u geen eigen medewerkers met kennis over de RI&E heeft, kunnen wij de RI&E voor u organiseren en (deels) uitvoeren, maar daarbij zullen wij altijd uw medewerkers betrekken voor input. Ook kunnen wij medewerkers binnen uw organisatie opleiden en coachen om de RI&E zelf uit te voeren.

Psychosociale arbeidsbelasting
Psychosociale arbeids-belasting
Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s in organisaties en veroorzaker van verzuim en ongunstige werkbeleving onder de medewerkers. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan psychosociale arbeidsbelasting. Toch wordt het onderwerp vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de inspectie SZW. Een betrouwbaar en verdiepend onderzoek en een helder plan voor verbeter-maatregelen bieden een oplossing.
De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. Ook is de impact van psychosociale arbeidsbelasting op de organisatie niet gering. Psychosociale arbeidsbelasting leidt tot verloop, verzuim, verslechtering van de productiviteit en problemen in de samenwerking.
Onze visie

Het is van belang om risico’s op psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om psychosociale arbeidsbelasting regelmatig in kaart te brengen, en beleid en maatregelen daarop af te stemmen. Dit kan worden onderzocht door de inzet van de RI&E PSA of aanvullende en verdiepende onderzoeken. Het daadwerkelijk aanpakken en veranderen is echter niet eenvoudig. Het betreft vaak organisatie- en cultuurveranderingen, die draagvlak en betrokkenheid vragen van zowel medewerkers als leidinggevenden. Value@work heeft veel kennis over factoren die dit implementatieproces succesvol maken.


Wij maken gebruik van betrouwbare onderzoeksmethoden om tot een weloverwogen keuze van maatregelen en veranderstrategie te komen, en adviseren hoe organisaties deze kunnen inzetten. Wij werken hiervoor nauw samen met medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie. Zij weten als geen ander hoe het gaat, waarom het zo gaat, en wat er nodig is om iets te veranderen. Wij hebben de kennis om deze factoren te analyseren en succesvol te implementeren.

Onze aanpak

Het meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting heeft als doel een integrale aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak moet passend zijn bij het individu, het bedrijf, instelling of sector voor het gewenste effect. Om psychosociale arbeidsbelasting en werkstress daadwerkelijk te verminderen zijn er twee basisstrategieën:

  • Een bronaanpak waarmee de oorzaak van psychosociale arbeidsbelasting en stress wordt weggenomen of tot minder schade leidt.
  • Een veerkrachtaanpak waarbij wij werknemers handvatten bieden om beter met stress om te gaan.

Start van al onze trajecten is het intakegesprek. Op basis van dit gesprek maken de adviseur van Value@work een projectplan met een beschrijving van activiteiten, kosten en planning van werkzaamheden. Daarop gaan we samen aan de slag, zonder omwegen naar het beste resultaat.